?

Log in

No account? Create an account
церковне вітання з 8 березня - Українська антирелігійна спільнота [entries|archive|friends|userinfo]
Українська антирелігійна спільнота

Live Journal User Rating

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 8th, 2015|12:25 pm]
Українська антирелігійна спільнота
ua_antireligion
[irengloria]
церковне вітання з 8 березня
linkReply

Comments:
[User Picture]From: irengloria
2015-03-08 02:38 pm (UTC)
Для того, щоб клікнути на посилання, потрібно в десять разів менше часу, ніж для написання ваших коментарів :)
(Reply) (Parent) (Thread)