?

Log in

No account? Create an account
церковне вітання з 8 березня - Українська антирелігійна спільнота [entries|archive|friends|userinfo]
Українська антирелігійна спільнота

Live Journal User Rating

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 8th, 2015|12:25 pm]
Українська антирелігійна спільнота
ua_antireligion
[irengloria]
церковне вітання з 8 березня
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bertran_r
2015-03-08 12:32 pm (UTC)
Умеют, но, видимо, не все.
(Reply) (Parent) (Thread)