?

Log in

Релігійні організації зможуть засновувати світьскі школи - законопроект - Українська антирелігійна спільнота [entries|archive|friends|userinfo]
Українська антирелігійна спільнота

Live Journal User Rating

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Релігійні організації зможуть засновувати світьскі школи - законопроект [Apr. 7th, 2015|02:17 pm]
Українська антирелігійна спільнота

ua_antireligion

[denijeur]
Законопроектом (реєстр.№1447) пропонується внести зміни до статті 18 Закону "Про освіту", до статті 27 Закону "Про вищу освіту", до статті 20 Закону "Про професійно-технічну освіту", до статі 11 Закону "Про загальну середню освіту", до статті 16 Закону "Про дошкільну освіту", до статті 14 Закону "Про позашкільну освіту", які передбачають визнання релігійних організацій суб’єктами права заснування світських навчальних закладів різних форм і рівнів акредитації.
Також пропонується внести зміни до частини четвертої статті 18 Закону "Про освіту", якою визначається, що потреба в навчальних закладах, заснованих релігійними організаціями, та їх мережа визначається органами управління відповідних релігійних організацій - засновників.

пруф
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bridgeur
2015-04-07 03:12 pm (UTC)
А як це трактувати? Воно вже багато років працює.
(Reply) (Thread)