?

Log in

Назви закінчились - Українська антирелігійна спільнота [entries|archive|friends|userinfo]
Українська антирелігійна спільнота

Live Journal User Rating

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Назви закінчились [Apr. 2nd, 2015|07:34 pm]
Українська антирелігійна спільнота

ua_antireligion

[irengloria]
Originally posted by demarcos at Назви закінчились
Вже стільки "слуг божих" розвелось, що для нової контори назву тяжко придумати назву. Доводиться хрень всяку використовувати:

linkReply

Comments:
[User Picture]From: denijeur
2015-04-02 04:36 pm (UTC)
Креативне агенство "Божий дизайн". Божественні сайти. Благословління сайту безкоштовне для кожного замовника!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: irengloria
2015-04-02 10:54 pm (UTC)
Дизайн божественний, ціни безбожні :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maksymus
2015-04-02 07:02 pm (UTC)
Просто варварський переклад God's design «божий замисел».
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: irengloria
2015-04-02 11:00 pm (UTC)
Це ж треба, досі здавалось, що це тільки над creation знущаються. Тим більш дивно, що помилка не просто в якомусь тексті, де вона не дуже впадає в вічі, а в назві церкви. Побіжний пошук показує, що вона є в Луцьку, Кишиневі, Заполяр'ї.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bridgeur
2015-04-03 01:15 pm (UTC)
Такий собі дизайн.
(Reply) (Thread)